Loading...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ประกาศเมื่อ    23 มิถุนายน 2557 เวลา 10:14:40    ยอดเข้าชม    136  บทความโดย ฝ่ายบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ส่วนกลาง) จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนิติกร (ด้านวินัย) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านข้อมูลข่าวสาร) จำนวน 1 ตำแหน่ง

6. ตำแหน่งเภสัขกร (ด้านเภสัชกร) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ