Loading...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศเมื่อ    20 กันยายน 2556 เวลา 12:33:56    ยอดเข้าชม    154  บทความโดย งานการเ้จ้าหน้าที่

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

 

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรบสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและเพื่อคัดเลือกเป็นไปด้วยความโปร่งใส ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทต่าง ๆ คังรายละเอียดที่แนบท้ายมาดังต่อไปนี้