Loading...

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลราคากลางของเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 15 รายการ

ประกาศเมื่อ    19 ธันวาคม 2562 เวลา 14:08:38    ยอดเข้าชม    157  บทความโดย นายชาญณรงค์ กางจันทา

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์

 

 ลำดับ ชื่อยา ขนาด (MG)
1 ALBENDAZOLE  200
2 AMITRIPTYLINE HCL  25
3 AMLODIPINE BESYLATE  10
4 GABAPENTIN  300
5 HALOPERIDOL  2
6 HALOPERIDOL  5
7 HYDROCHLOROTHIAZIDE  50
8 OMEPRAZOLE EC  20
9 PHENOBARBITONE  60
10 SERTRALINE HCL  50
11 SIMVASTATIN  20
12 TRIFLUOPERAZINE  5
13 BROWN MIXTURE  -
14 POVIDONE IODINE SOLUTION  -
15 TRIAMCINOLONE ACETONIDE CREAM  -