Loading...

ขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลราคากลางของเวชภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ 3 รายการ

ประกาศเมื่อ    19 ธันวาคม 2562 เวลา 13:37:46    ยอดเข้าชม    115  บทความโดย นายชาญณรงค์ กางจันทา

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ขอเผยแพร่ข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์

 

 ลำดับ ชื่อยา ขนาด (MG)
1 LURASIDONE HCL  40
2 PALIPERIDONE SR  9
3 PALIPERIDONE PALMITATE  150