Loading...

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

ประกาศเมื่อ    14 กันยายน 2564 เวลา 10:26:12    ยอดเข้าชม    21605  บทความโดย ก.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้บริการตรวจรักษาและบำบัด โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการชำระเงินแต่ไม่สะดวกรับบริการในเวลาทำการปกติ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการรักษามากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ป่วยสามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์และต้องชำระค่าบริการ กรณีผู้ป่วยเก่า เริ่มต้นที่ 300 บาท และกรณีผู้ป่วยใหม่ เริ่มต้นที่ 350 บาท
เพิ่มวันบริการ เร่ิมพฤษภาคมนี้  ณ อาคารผู้ป่วยนอก


วันเสาร์เวลา 09.00 - 13.00 น.
 - บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป

- บริการตรวจทางจิตวิทยา บำบัดทางจิตวิทยา

แพทย์ที่ออกตรวจ 

  1. นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า 
  2. นพ.ณสมพล หาญดี

 วัน อาทิตย์ เวลา 09.00 - 13.00 น.
- บริการตรวจรักษาจิตเวชทั่วไป

- บริการตรวจทางจิตวิทยา บำบัดทางจิตวิทยา 

- บริการให้คำปรึกษา

แพทย์ที่ออกตรวจ 

  1. พญ.กนกวรรณ กิตติวัฒนากูล
  2. นพ.วรัชฌา คุณาดิศร
  3. นพ.วรสรรพ์ ปรัชญคุปต์
  4. นพ.อิทธิชัย นาคสมบูรณ์
  5. นพ.ธุรชิต เกรียงตันติวงศ์
  6. พญ.นันท์นภัสร์ สุขสุวานนท์

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนขอรับบริการที่ห้องบัตรคลินิกพิเศษนอกเวลา

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ซักประวัติ คัดกรองอาการ

ขั้นตอนที่ 3 พบแพทย์

ขั้นตอนที่ 4 ชำระค่าบริการ

ขั้นตอนที่ 5 รับยา

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 043 209999 ต่อ 63112