Loading...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

ประกาศเมื่อ    27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:17    ยอดเข้าชม    2103  บทความโดย ก.ทรัพยากรบุคคล

ด้วยโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ      เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 5 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ *ผู้สมัครกรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครให้เข้าใจ*

รายละเอียดเบื้องต้น

 ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

จำนวน    2 อัตรา

 • อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
 • จำนวน  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 •  
 • ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ
 • จำนวน  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • ตำแหน่ง นักวิเคาะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน  1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  ไม่ต้องผ่านภาค ก.
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  8 - 19 กรกฎาคม 2562
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ
  • ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น.
  • ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.
  • ยกเว้นวันหยุดราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทาง https://www.krph.go.th 
 • โดยวันที่สอบและสถานที่จัดสอบจะแจ้งอีกครั้ง

ขอความร่วมมือให้ผู้สมัครศึกษาการรับสมัครให้เข้าใจ

ผู้สมัครต้องดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร จากนั้นดำเนินการพิมพ์(Print)ใส่กระดาษ A4 พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน     ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วและลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย แล้วนำมายื่นส่งพร้อมหลักฐานในวันที่เปิดรับสมัคร

ผู้สมัครต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลหลักสูตร ของสถานการศึกษาที่ผู้สมัครได้สำเร็จการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ พร้อมทั้งต้องดำเนินการพิมพ์ใส่ (Print) ใส่กระดาษ A4 เพื่อใช้แนบประกอบเป็นหลักฐานการรับสมัคร