Loading...

บริการแบบผู้ป่วยใน

ประกาศเมื่อ    22 มีนาคม 2561 เวลา 16:18:36    ยอดเข้าชม    5923  บทความโดย ก.เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการแบบผู้ป่วยใน
          เป็นการให้บริการการบำบัดรักษา พยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช แบบนอนค้าง(ผู้ป่วยใน) ตั้งแต่แรกรับถึงจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลประกอบด้วย 5 หอผู้ป่วย ดังนี้
1.   หอผู้ป่วยชงโค
             เป็นหอผู้ป่วยที่ให้บริการการบำบัดรักษา พยาบาล  ฟื้นฟูสมรรถภาพ  ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ในผู้ป่วยจิตเวชชายที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว แบบองค์รวมตั้งแต่แรกรับถึงจำหน่าย ตามมาตรฐานวิชาชีพ  อย่างมีคุณภาพ  ด้วยความปลอดภัย  และพึงพอใจในบริการดำรงชีวิตในชุมชนตามศักยภาพ
ขอบเขตการให้บริการ     หอผู้ป่วยชงโคมีจำนวนเตียงให้บริการ จำนวน 93 เตียง  ให้บริการแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One stop service)ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล โดยให้บริการบำบัดรักษา พยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชชาย ประเภทวิกฤติ-ฉุกเฉิน แรกรับ เร่งรัดบำบัดและบำบัดระยะยาว  แบบองค์รวมและส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชน  เป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดขอนแก่น  ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคามและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   โดยจัดระบบการบริการผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของอาการ  เป็น 4 ประเภทคือประเภท 1 ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Acute phase 1)  ประเภท 2 ผู้ป่วยแรกรับ (Acute phase 2) ประเภท 3 ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และประเภท4 ผู้ป่วยบำบัดระยะยาว (Sub Acute หรือ Stable phase)  และโรคสำคัญจะมีการดูแลรักษาเฉพาะตามระยะของแต่ละโรคร่วมด้วย
             การรับใหม่และรับย้ายผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจากหอผู้ป่วยฝ้ายคำและเฟื่องฟ้า หรือย้ายไป หอผู้ป่วยเฟื่องฟ้าและฝ้ายคำ กลุ่มโรคที่รับไว้รักษา 5 อันดับแรกได้แก่
 1. Schizophrenia
 2. Mental and behavioral disorder   due to multiple drug use and use of other Psychoactive substances
 3. Mental and behavioral disorder due to use of other stimulants, including caffeine
 4. Acute and transient psychotic disorders
 5. Mental and behavioral disorder due to use of alcohol
 
2.   หอผู้ป่วยฝ้ายคำ
          เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ป่วยจิตเวชชายแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ    ขอบเขตการให้บริการ หอผู้ป่วยฝ้ายคำมีจำนวนเตียงให้บริการจำนวน 88 เตียง แบบ One stop service รับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของอาการเป็น 4 ประเภทคือ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และผู้ป่วยบำบัดระยะยาว และส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนโดยเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มโรครับไว้รักษา 5 อันดับแรกได้แก่
 1.  Schizophrenia 
 2.  Mental and behavioral disorder   due to used of alcohol
 3.  Schizophrenia affective disorder
 4.  Acute Psychosis 
 5.  Multiple drugs used

 
 
3.   หอผู้ป่วยพฤกษ์
          เป็นหอผู้ป่วยที่ให้การบำบัดรักษาพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในผู้ป่วยจิตเวชชายแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพด้วยความปลอดภัยและพึงพอใจในบริการ    ขอบเขตการให้บริการ หอผู้ป่วยฝ้ายคำมีจำนวนเตียงให้บริการจำนวน 88 เตียง แบบ One stop service รับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ป่วยจิตเวชอื่นๆตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพตามระดับความรุนแรงของอาการเป็น 4 ประเภทคือ ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ผู้ป่วยแรกรับ ผู้ป่วยเร่งรัดบำบัด และผู้ป่วยบำบัดระยะยาว และส่งต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องถึงชุมชนโดยเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กลุ่มโรครับไว้รักษา 1 อันดับแรกได้แก่
 1. ผู้ป่วยพิเศษ

แหล่งข้อมูล: Service profile กลุ่มการพยาบาล ก.พ. 57